Ystad yr Hafod - Canllawiau Mynediad

Mae Partneriaeth yr Hafod yn credu bod yr Hafod yn fan arbennig iawn ac y dylai fod modd i'r cyhoedd fwynhau a deall ei thirwedd unigryw;

Yn ogystal bod cyfrifoldeb ar bawb sydd yn defnyddio'r Hafod, boed fel gweithle, cartref neu at ddibenion hamdden, i barchu'r safle, ei anifeiliaid a'i phlanhigion, ac ymwelwyr a phreswylwyr eraill.

Er mwyn sicrhau y diogelir ac y cynhelir tirwedd yr Hafod ar gyfer y cenedlaethau i ddod, gofynwn i ymwelwyr ddilyn y canllawiau syml hyn:

1. Cerddwch er mwyn archwilio'r lle. Dyluniwyd y tirwedd hanesyddol ar gyfer cerddwyr, ac felly dyma'r ffordd orau o hyd i'w gweld, a bydd yn rhoi'r mwynhad mwyaf ac yn tarfu llai nag unrhyw ffordd arall.

2. Nodwch y wybodaeth a gynigir ar bellteroedd a lefel anhawster y teithiau cerdded: nid yw'r teithiau hirach, mwyaf gerwin yn addas i bawb.

3. Cadwch at y llwybrau dynodedig: parchwch breifatrwydd y preswylwyr a byddwch yn ymwybodol o weithgareddau coedwigo a thrafnidiaeth yr ystad.

4. Peidiwch â chynnau tanau neu farbiciw. Ni chaniateir gwersylla.

5. Dylech gadw at y coedwig coedwig os am feicio. Gall y sawl sydd yn cyrraedd ar eu beiciau ac sydd am gerdded yn yr Hafod eu gadael nhw yn Swyddfa'r Ystad.

6. Rhaid i chi gael trwydded i farchogaeth (ar y ffyrdd coedwig yn unig) o Swyddfa'r Ystâd.

7. Gadewch eich cerbydau yn y meysydd parcio ar y cyrion. Byddwn yn trefnu rhai llefydd parcio ar gyfer y llai abl ger Swyddfa'r Ystad, ond ni chaniateir parcio ar hap mewn mannau eraill ar yr ystad.

8. Peidiwch â dod â cherbydau tir garw na beiciau modur i mewn i ystâd yr Hafod; mae eu defnyddio yn y cyd-destun hwn yn achosi difrod ac yn waharddedig, a bydd torri'r rheol hon yn ennyn ymateb chwyrn.

Er lles pawb yn yr Hafod, bydd y rheolwyr yn gwneud eu gorau glas i sicrhau cydymffurfio â'r canllawiau hyn, bod arwyddion ar gyfer yr holl lwybrau - llwybrau cyhoeddus a llwybrau trwy ganiatâd - a'u bod yn ddi-rwystr, a bod gwybodaeth ddiweddar ar fynediad ar gael i ymwelwyr.

 

Partneriaeth Cadwraeth yr Hafod, Ebrill 2002

   Cefnogir Partneriaeth Cadwraeth Yr Hafod gan:
Heritage Lottery Fund Logo Cronfa Dreftadaeth y Loteri
European Union INTERREG IIIA logo Pentir Pumlumon is engaged in a joint marketing project part funded by the European Regional Development Fund through the Ireland/Wales INTERREG IIIA Program. Cydcoed Tir Coed LogoTir Coed EU Project Logo Rhan-arriennir y prosiect gan yr Undeb Ewropeaidd
Cambrian Mountains

  Hawlfraint © 2002-17 Ymddiriedolaeth yr Hafod. Cedwir pob hawl.
Site by Nantinet