Prosiect yr Hafod

BONT_TYLOGE
Bont tyloge

Cychwynnwyd ar y prosiect presennol i achub ac adfer y tirlun wedi ei gynllunio yn yr Hafod ym 1990 gan gymwynaswr preifat trwy Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru. Lluniodd yr Ymddiriedolaeth bartneriaeth gyda'r Comisiwn Coedwigaeth er mwyn ymgymryd ‚ chadwraeth ymarferol, gan ganolbwyntio ar rwydwaith y llwybrau Johnesaidd. Ym 1994 lluniwyd elusen newydd, Ymddiriedolaeth yr Hafod - the Hafod Trust, ac aildrefnwyd y bartneriaeth o ganlyniad i hynny.

Mae'r Prosiect wedi derbyn grantiau oddi wrth ffynonellau amrywiol, gan gynnwys Cronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Amgylchedd Cymru, Cydcoed a chyrff cyhoeddus eraill, ymddiriedolaethau preifat, ac unigolion. Telir costau swyddfa yn ogystal ‚ chefnogaeth gynhaliol gan y Comisiwn Coedwigaeth. Ceir rhestr gyflawn o'r rhai sydd wedi cyfrannu grantiau ar "Hysbysfwrdd Anrhydeddu" Swyddfa'r Ystad. .

Bu'r prosiect ar ei brysuraf yn y bedair blynedd rhwng 2000 a 2003, pan gyflogwyd staff yn cyfateb i bedwar lle amser llawn, a phan gyflawnwyd y rhan fwyaf o'r gwaith adfer ar y llwybrau. Yn 2004 rhoddwyd pwyslais ar atgyfnerthu'r gwaith hwn a chynhyrchu cyhoeddiadau er mwyn ei ddehongli. Mae'r bartneriaeth bellach yn chwilio am gyllid er mwyn ei alluogi i barhau i weithredu'r Cynllun Cynllunio'r Goedwig a chyflawni gwaith ar lefel fach, er mwyn sicrhau fod y tirlun o gwmpas y teithiau ar droed hanesyddol, a'r golygfeydd ohonynt yn gwneud cyfiawnder ‚ chreadigaeth Thomas Johnes.

Mae gwaith yn yr Hafod yn cael ei gyflawni gan ddau aelod o staff rheoli rhan amser, tÓm cynnal a chadw a choedwigaeth mewnol, myfyrwyr ar leoliad yn achlysurol ac amrywiaeth o ymgymerwyr.

 

Cyrff eraill gyda diddordeb statudol mewn rhannau o'r Hafod:

Cadw - Cofebion Hanesyddol Cymru: mae yna bedair cofeb hanesyddol restredig yn yr Hafod yn ogystal ‚ nifer o Adeiladau Rhestredig.

Trigolion: mae bythynnod a phyrth-dai'r ystad bellach yn gartrefi preifat, wedi eu lleoli o fewn y tirlun.

Map Cumberland o'r Hafod 1796

Map Cumberland o'r Hafod 1796

 

The Hafod Partnership maintains close links with Pentir Pumlumon, the rural regeneration and tourism group for the local area. In 2005 they successfully applied for funding from the European Union's Interreg IIIA scheme, in conjunction with Castlecomer in Co. Kilkenny, Rep. of Ireland.

The resulting project, "Heritage Landscapes", aims to promote sustainable development by increasing visitor numbers. This will be achieved through marketing, to raise the profile of the two cross-border areas and to improve their competitiveness by offering therned activities and specialist attractions. The project will be launched at an event at Hafod in early June 2006. For more information, go to News and Events."

 

   Cefnogir Partneriaeth Cadwraeth Yr Hafod gan:
Heritage Lottery Fund Logo Cronfa Dreftadaeth y Loteri
European Union INTERREG IIIA logo Pentir Pumlumon is engaged in a joint marketing project part funded by the European Regional Development Fund through the Ireland/Wales INTERREG IIIA Program. Cydcoed Tir Coed LogoTir Coed EU Project Logo Rhan-arriennir y prosiect gan yr Undeb Ewropeaidd
Cambrian Mountains

  Hawlfraint © 2002-17 Ymddiriedolaeth yr Hafod. Cedwir pob hawl.
Site by Nantinet